↑ Tillbaka till Stockholmiapriset

Skriv ut detta Sida

Mottagare Stockholmiapriset

Stockholmiapriset har sedan 2009 delats ut till en vinnare som stod ut i konkurrensen tillsammans med flera välförtjänta hedersomnämnanden.

2016 Jenny Lindblad

Stockholmiapriset för år 2016 tilldelas Jenny Lindblads masteruppsats Metro Barriers in the making: the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm. Socialantropologiska Institutionen. Stockholms Universitet. 2015.

Jenny Lindblad får priset för sin teoretiskt insiktsfulla och metodologiskt väl utförda analys av det nya tekniska spärrsystemet i Stockholms tunnelbana. Genom besök vid SL:s tekniska laboratorium, intervjuer med teknisk personal och deltagande observation i olika spärrmiljöer har Lindblad visat hur resenärernas normtänkande och sociala samspel påverkats av spärrsystemets utformning. Författaren ser det nya tekniska spärrsystemet som en balansgång mellan rörlighet och säkerhet. Mot behovet av så många betalande resande som möjligt står behovet av säkerhet mot fusk och olyckor. Lindblads analys är självständig, balanserad och reflekterande, samtidigt som den håller en kritisk distans till både de studerade aktörerna och författarens egna utgångspunkter. Som en studie i stadens offentliga transportsystem är Lindblads masteruppsats både aktuell och angelägen.

Jenny Lindblad Metro Barriers In the Making 

2015 Gustav Nyberg

Stockholmia – forskning och förlags och Samfundet S:t Eriks Stockholmiapris tilldelas för år 2015 Gustav Nybergs magisteruppsats Statarnas förfackliga kamp. En studie av förfackliga konflikter på jordbrukets arbetsmarknad i Stockholms län 1890. Institutionen för historia och samtidsstudier. Södertörns högskola. 2014

Motiveringen lyder:

Nybergs gedigna uppsats om statarkollektivets kamp i Stockholm med omnejd behandlar på ett intresseväckande och välformulerat sätt hur en utsatt arbetarkategori mot slutet av 1800-talet försökte försvara och förbättra sina levnadsvillkor inom ramen för en marknadsorienterad godsekonomi. Med utgångspunkt i historiematerialistisk teori och med metodologisk säkerhet och nydanande källpluralism, har Nyberg övertygande visat hur storstaden, med dess frihet och möjligheter i kombination med den unga stockholmsbaserade arbetarrörelsens idéer, övade sitt inflytande på de godsbundna lantarbetarnas kamp.

Gustav Nyberg Statarnas förfackliga kamp

Hedersomnämnande 2015, Isabella Strömberg,

Stockholmia – forskning och förlags och Samfundet S:t Eriks hedersomnämnande tilldelas för år 2015 Isabella Strömbergs masteruppsats Det krympande klassrummet – en studie av högstadielärares förutsättningar inom ett reformerat skolsystem. Socialantropologiska institutionen. Stockholms Universitet. 2014.

Motiveringen lyder:

Strömbergs välskrivna och lättillgängliga studie behandlar en angelägen och dagsaktuell fråga. Med teoretisk förankring i modern samhällsanalys analyserar Strömberg hur lärarnas professionalitet påverkats av de senaste decenniernas skolreformer, med nya krav på konkurrens och mätbarhet. Empirin har inhämtats med etnografiska metoder på en skola i ett territoriellt stigmatiserat område i en av Stockholms grannkommuner, där en stor andel av eleverna har annan kulturell bakgrund än de som utformat de nya kraven på skolverksamheten.

 

Isabella Strömberg Det krympande klassrummet

2014 Daniela Lazoroska

tilldelas Stockholmiapriset 2014 för masteruppsatsen “ The Suburb United Will Never Be Defeated. Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm”, Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet 2013.

Motiveringen lyder:

 Uppsatsen behandlar en ungdomsorganisation i Husby och dess svar på politikernas och planerarnas initiativ inom det s k Järvalyftet. Författaren analyserar ingående och med självständig tillämpning av relevant teoribildning och tidigare forskning på området, hur organisationen anpassar sig till och konkurrerar med kommunala och statliga aktörer, och hur den aktivt bidrar till ungdomars identitetsformering, platsanknytning och kamp för att försvara sina intressen i den mediala offentligheten. Uppsatsen sätter tydligt fokus på demokratiseringsprocesser och lokala förutsättningar för politisk och social delaktighet. Genom en kombination av deltagande observation, intervjuer med strategiskt valda ungdomar och annan dokumentation har Lazoroska kastat ett klargörande ljus över villkoren för politisk ungdomsverksamhet i ett av Stockholms typiska miljonprogramsområden. Uppsatsen är även i andra avseenden väl genomförd och ett exempel på intresseväckande, pedagogisk och välorganiserad framställningskonst med en klar berättarlogik.

Daniela Lazoroska The Suburb United Will Never Be Defeated

2013 Inget stipendium delades ut

2012  Toomas Saarne

tilldelas Stockholmiapriset 2012 för uppsatsen Historical governance of ecosystem services through metropolitan spatial planning. A case study of how the regional plans of the Stockholm Metropolitan Area have dealt with ecosystem services, the ”green wedges” and adaptive co-management. Mater´s Thesis i miljövetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. 2011.

Motiveringen lyder:

För en inträngande studie av ekosystemtjänsternas inte helt tillfredsställande behandling i den stockholmska regionplaneringen. Med åren har uppmärksamheten på dessa för stockholmarna så livsavgörande frågor ökat, särskilt gällande de gröna kilarna och ett rent vatten. Emellertid framstår förståelsen för sambandet mellan olika tjänster som svag. Inte heller metoder för en nödvändig samverkan mellan en stor och heterogen uppsättning parter under osäkra villkor får tillräcklig uppmärksamhet. Ökade kunskaper om luftförorening, fröspridning, pollinering, bio-diversitet och fosforcykeln är bara ett första steg på vägen mot den handlingskraftiga politik som så väl behövs i en tid då de gröna kilarna tenderar att minska och vägtrafikens expansion hotar att sätta krokben för uppställda miljömål. Med sin uppsats hjälper oss Toomas Saarne att se de problem som måste tas omhand.

2011 Johan Hjertberg

tilldelades stockholmiapriset för uppsatsen Stockholms skönhetsråd 1919–1939. En studie av historiebruk, skönhetsbruk och fulhetsbruk i det offentliga rummet.

Motiveringen lyder:

för en inträngande och perspektivrik studie av Stockholms skönhetsråd. Omfattande källstudier blottlägger hur rådet redan från början begränsade sig till rent estetiska frågor i strid mot förslagsställaren Fredrik Ströms socialestetiska vision. Trots detta blev rådet redan från början hårt ansatt. Såväl interna strider som ständigt återkommande konflikter med de kommunala förvaltningarna var legio.

Rådets historiebruk förändrades och den framstormande funktionalismens stilideal innebar prövningar. Rådets kontroversiella karaktär – att det på helt subjektiva grunder påstås säga nej till angelägna projekt – kan tas som intäkt för dess stora värde. Med författarens och Fredrik Ströms ord: “[H]istoriska och estetiska värden kan förstås, försvaras och utvecklas genom ökad kunskap.

 

Hedersomnämnande 2011 Mitchell Reardon

för uppsatsen An Opportunity for Renewal: The Participatory Process and Social and Income Diversity in Brownfield Developments.

Motiveringen lyder:

för en i den internationella planeringsteorin väl förankrad studie av medborgar- deltagandet vid planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Intentionerna, bland dem att undvika framtida kritik, framstår som uppnådda. Men ambitionerna kunde ha varit större. Med stöd av teoribildningen om rättvisa städer med hänvisning till den på regional nivå formulerade målsättningen att motverka segregation, men i linje med den privatisering som drivits på kommunal nivå, finner författaren att medborgardeltagandets sociala potentialer inte tagits tillvara.

 

2010 Cara Sumner

tilldelades Stockholmiapriset för uppsatsen Don’t bite my style. Autenticity, individuality and the paradoxes of Stockholm’s hip-hop culture. Examensarbete för masterexamen i socialantropologi, Stockholms universitet 2009.

 

Hedersomnämnande 2010 Gunta Amola

för uppsatsen Contribution of waterborne public transport to sustainable waterfronts. Case studies of Hammarby sjöstad (Stockholm) and HafenCity (Hamburg). Examensarbete för masterexamen vid Samhällsplanering och miljö, Kungliga tekniska högskolan, 2009.

 

Hedersomnämnande 2010 Andreas Ahlstam

för uppsatsen Maktutövning vid planering av stora projekt. Om spelet bakom Förbifart Stockholm. Examensarbete för magisterexamen i kulturgeografi, Stockholms universitet, 2009.

 

Hedersomnämnande 2009 Anna Korsell

för uppsatsen För miljön, i miljön! En studie om återvinningsstationers lokalisering och relaterade konflikter i urbana rum. Examensarbete för magisterexamen i kulturgeografi, Stockholms universitet, 2008.

 

Hedersomnämnande 2009 Sami Pulkkinen

för uppsatsen Webb-ILS – ett verktyg för en tydligare verksamhetsstyrning? Magisteruppsats, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, höstterminen 2008.

 

Hedersomnämnande 2009 Danielle Zachrisson

för uppsatsen Vad styr drift och underhåll av broar? En studie av inverkande mekanismer på beslut. Examensarbete för magisterexamen i kulturgeografi, Stockholms universitet, 2008.

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!