Skriv ut detta Sida

Stadgar

Samfundets stadgar antogs den 28 april 1965, reviderades den 26 april 1978 samt den 24 april 2013. 

§ 1
Samfundets uppgift är

att sprida kännedom om Stockholms historia

att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken samt

att verka för tillgodoseende av historiska, estetiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

§ 2
Samfundet skall ge ut en årsbok, som delas ut till dess medlemmar och hedersledamöter. Årsboken kan också delas ut till andra intressenter efter beslut av samfundets styrelse eller försäljas genom samfundets kansli eller anlitat bokförlag.

Om samfundets belöningsplakett och pris stadgas särskilt.

§ 3
Medlemskap i samfundet vinnes av person, som stödjer samfundets syften och som betalar medlemsavgift.

Till hedersledamot kan den kallas, som på ett utomordentligt sätt främjat samfundets syften. Hedersledamot utses av årsmötet.

§ 4
För samfundet skall finnas en styrelse, bestående av ordförande och sex ledamöter jämte fyra suppleanter.

Ordföranden väljs vid årsmöte för tiden intill dess årsmöte hållits under första kalenderåret efter valet. Ledamöterna och suppleanterna väljs vid årsmöte för tiden intill dess årsmöte hållits under andra kalenderåret efter valet. Av ledamöterna och suppleanterna avgår vartannat år den ena hälften och vartannat år den andra hälften. Till ordförande, ledamot eller suppleant bör inte den väljas, som fyllt sjuttiofem år.

§ 5
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, skattmästare, klubbmästare och redaktör för samfundets årsbok.

Samfundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Samfundets likvida medel kan därutöver tecknas enligt fullmakt.

§ 6
Samfundets egna kapital består av en Grundfond och Fritt eget kapital. Årsmötet beslutar, på förslag från styrelsen, om avsättningar till eller uttag ur Grundfonden.

§ 7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen äger avgöra ärende, om minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

§ 8
För granskning av styrelsens förvaltning, samfundets räkenskaper samt dess årsredovisning, upprättad enligt Årsredovisningslagen, utses årligen vid årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits två revisorer jämte två revisorssuppleanter. Granskningen skall utföras enligt god revisionssed i Sverige och revisorerna skall uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Av revisorerna och suppleanterna skall en revisor och en suppleant vara auktoriserade revisorer. Till revisor eller suppleant bör inte den väljas, som har fyllt sjuttiofem år.

§ 9
Samfundet håller årsmöte i mars eller april månad varje år.

Samfundets övriga sammankomster äger rum på tider, som styrelsen bestämmer eller på skriftlig begäran av minst femtio medlemmar för avgörande av särskilt angivet ärende.

Till årsmötet och övriga sammankomster utfärdar styrelsen personliga kallelser till medlemmarna. I kallelse, som beträffande årsmötet skall utfärdas minst tio dagar före mötet, anges vilka ärenden som skall behandlas vid sammankomsten.

§ 10
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. val av ordförande vid årsmötet
 2. val av sekreterare vid årsmötet samt val av minst en justeringsman
 3. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 4. beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna
 5. beslut om disposition av årets vinst eller behandling av årets förlust
 6. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 7. val av ordförande för samfundet
 8. val av tre ledamöter och två suppleanter i styrelsen
 9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 10. fastställande av medlemsavgifter för det kommande kalenderåret
 11. val av tre personer, varav en ordförande, att som valberedning framlägga förslag vid nästkommande årsmöte till då aktuella val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Till ledamot av valberedningen bör inte den väljas som fyllt sjuttiofem år.

§ 11
Såsom samfundets beslut gäller den mening, som omfattas av flera än hälften av de närvarande vid mötet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval avgörs frågan genom lottning.

Då omröstning begärs fattar årsmötet beslut genom handuppräckning eller om så begärs genom insamling av röstsedlar. Personval sker med slutna sedlar i fall då omröstning begärs.

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

§ 12
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen meddelas och kan inte antas på annat än på årsmöte, som hålls minst en månad efter att förslaget med posten utsänts till medlemmarna.

För beslut om stadgeändringar erfordras två tredjedelar av de närvarandes röster.

§ 13
Väcks förslag om samfundets upplösning, skall detta behandlas på två på varandra följande årsmöten. För förslagets godkännande erfordras på sista årsmötet tre fjärdedelar av de närvarandes röster.

Godkänns förslaget ankommer det på samfundet att bestämma om samfundets tillgångar. Dessa bör överlämnas till myndighet eller organisation för att fortfarande komma till användning i det syfte som föreskrivs i dessa stadgar.

 

 

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!