«

»

Skriv ut detta Inlägg

Hänt och tänkt januari 2017

Vintern har som helhet varit ovanligt varm, men med kalla och snörika perioder. Snön har i år igen satt Stockholms stad på prov.
Inom styrelsen har vi ägnat julhelgerna åt samfundets remissvar på förslaget till översiktsplan. Och vi har allvarliga invändningar. Förslaget är alldeles för allmänt hållet. Inga styrinstrument redovisas, byggnadsordningen saknas. Kartorna som borde redovisa de konkreta ambitionerna inom stadsdelarna är tomma på innehåll. Markanspråken från infrastrukturinvesteringarna inom Sverigeförhandlingen beskrivs inte på översiktsplanekartan, trots att förhandlingarna är långt framskridna. Exploateringsintressena har länge tillåtits dominera på den samplanerade stadens och de goda livsmiljöernas bekostnad. Höga hus kastar sin slagskugga över omkringliggande bebyggelse och trånga innergårdar innebär att solljus inte når ned till balkonger och gårdar.
I City aviseras i översiktsplaneförslaget fler oacceptabla påbyggnader och en uppjäsning av hushöjderna i strid med riksintresset Stockholms innerstad. De nio tyngdpunkterna i gällande översiktsplan reduceras till tre områden i ytterstaden som innehåller områden med stora kulturhistoriska värden. Det saknas för stadens olika stadsdelar en diskussion om hur attraktiva miljöer ska värnas och befintliga värden vidareutvecklas. Vi ser en stor risk att de landskapsrelaterade och kulturhistoriska värdena runt om i staden inte beaktas i avvägningen mellan olika intressen och att okänsliga rivningar kommer tillbaka. Formuleringen ”stora/mycket stora utvecklingsmöjligheter” återkommer i stadsdel efter stadsdel. Inriktningen är klart uttalad att ”näringslivets behov ska beaktas i all planering”. Vi konstaterar att det nu aktuella förslaget till översiktsplan inte kan karaktäriseras på annat sätt än som nyliberalt, med en markanvändning på exploatörernas villkor och där våra värdefullaste tillgångar bjuds ut på marknaden. Risken är stor att segregationen förvärras med det fortsatta fokuset på City och centrala ytterstaden.
Staden måste höja ambitionsnivån i översiktsplaneringen och styra utvecklingen. Tidigare epoker har visat att det går att bygga mycket och bra med en genomtänkt planering från helhet till detalj. Vi anser att områdesplaner ska föregå markanvisningarna och att byggnadsordningen måste ges högsta status och giltighet. Staden måste utarbeta områdesplaner med utgångspunkt i en hög och jämn standard i värdebeskrivningarna. De nio tyngdpunkterna i gällande översiktsplan bör behållas och stadsutvecklingen styras till en rikare och mer blandad stadsmiljö. Kulturmiljövärdena är en resurs som måste tas tillvara. Konkreta planeringsunderlag för ett sammanhängande system av offentliga rum, parker, naturmark och strandstråk måste utarbetas parallellt med de nya områdesplanerna. Nationalstadsparken måste skyddas. En långsiktigt hållbar kollektivtrafiklösning vid Slussen med en nedgrävd tunnelbana som säkrar tunnelbanesystemet från översvämningar behövs. Det skulle också möjliggöra en nedgrävning av Centralbron. Då skulle de storslagna vattenrummen i mötet mellan Mälaren och Saltsjön återställas.
En översiktsplan ska enligt PBL vara ett stöd för, och ge vägledning om, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Samrådsförslaget duger inte som översiktsplan. Det lever inte upp till PBL:s krav. Viktig konkretisering saknas på stadsdelsnivå, liksom nödvändigt underlagsmaterial som byggnadsordningen. Det är oroväckande med den tydliga bristen på vilja att styra stadsutvecklingen och den uttalade tilltron till marknadskrafterna. Alla aktörer behöver regler som är tydliga och som ger vägledning i arbetet med att utveckla Stockholms skönhet och att motverka segregationen. En tydlig policy från Stadens sida är en viktig förutsättning för att Stockholms ska kunna fortsätta att växa på ett sätt som bidrar till ökad kvalitet i byggandet, förbättrar livsmiljön och stärker Stadens attraktivitet.
Välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande Samfundet S:t Erik

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!